Akty prawne

Akty prawne

 • Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. [Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98]*
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717]*
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568]*
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627]*
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880]*
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229]*
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie [Dz. U. Nr 11, poz. 61]:
  Treść rozporządzenia
  Uzasadnienie

 


*Ujednolicone teksty wyżej wymienionych aktów prawnych dostępne są na stronie Sejmu RP w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.